Otázka:

Ktorá možnosť je správna: píšem Ti/ti, pozdravujem Ťa/ťa?

Heslá:

Ty, vy, Tvoj, váš, píšem Ti, pozdravujem Ťa

Odpoveď:

 V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v VI. kapitole Písanie veľkých písmen, v podkap. 6. Veľké písmená na znak úcty sa píše, že tvary zámen Ty, Vy, Tvoj, Váš sa v priamom písomnom styku (t. j. v korešpondencii) na znak úcty píšu s veľkým začiatočným písmenom: píšem Ti, pozdravujem Ťa (porov. s. 75, ako aj pozn. č. 1 na tej istej strane). Uvedená zásada sa vzťahuje aj na elektronickú komunikáciu. Spomínaná príručka je v elektronickej podobe prístupná na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 04. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu Ty