Otázka:

Správne je výška nájmu alebo výška nájomného?

Heslá:

nájom, nájomné, výška nájomného

Odpoveď:

Štylisticky neutrálne je spojenie výška nájomného, kým spojenie výška nájmu je hovorový výraz, ktorý sa používa v neoficiálnom jazykovom prejave (v kruhu rodiny, medzi priateľmi a pod.).

            Pri podobných nejasnostiach si môžete správnu podobu vyhľadať ihneď v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, kde nájdete aj slová nájomné nájom (pozri aj Synonymický slovník slovenčiny, 2004).


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu nájom