Otázka:

Prečo sa hovorí "do Čiech" a "na Moravu" a nie "do Moravy"? Prečo sa povie "na plaváreň" a nie "do plavárne"?

Heslá:

do/na, v(vo)/na, na plaváreň/do plavárne, na Slovensku/na Slovensko, na Morave/na Moravu, na Ukrajine/na Ukrajinu

Odpoveď:

Predložka do vo svojom hlavnom význame vyjadruje smerovanie dovnútra niečoho, napr. vojsť do domu, ísť do záhrady, ale aj smerovanie na niečo, najmä pri slovesách označujúcich smer do výšky, napr. stúpať do svahu, škriabať sa do vrchu. Predložka na v spojení s akuzatívom označuje smerovanie na povrch alebo zasahovanie predmetu z hociktorej strany, napr. zavesiť na klinec, cestovať na Kysuce. Tento význam je zreteľný po slovesách pohybu vyjadrujúcich smerovanie zdola nahor, napr. vysadnúť na koňa, ísť na hrad, t. j. smerovanie do miesta položeného vyššie, než je východiskový bod. Z hľadiska základných priestorových vzťahov sa teda rozlišuje smerovanie dovnútra nejakého objektu a smerovanie na jeho povrch. S tým súvisí aj chápanie objektu ako uzavretého alebo otvoreného priestoru, čiže vzťah vnútri – vonku. Tento vzťah vhodne ilustrujú spojenia so slovom dvor. Ak sa dvor chápe ako uzavretý priestor, smerovanie sa vyjadruje predložkou do: Do dvora voviezli prvé stoly a stoličky. Ak sa má vyjadriť, že ide o otvorený priestor, použije sa predložka na: Deti sa rady hrávali na dvore. Z uvedeného hľadiska možno posudzovať i väzbu slova plaváreň. V miestnom význame je zaužívaná predložka na – idem na plaváreň, alev zmysle vymedzeného, uzavretého priestoru môžeme povedať vošli sme do plavárne (t. j. do budovy). Podobne je to so slovom poliklinika: idem na polikliniku (pri tomto slove k priestorovému významu pristupuje aj účelový odtienok, resp. inštitucionálny význam – porov. napr. idem na ministerstvo, na úrad, na súd, na sekretariát), ale vošli sme do polikliniky. Výklad významu predložiek do a na  si môžete prečítať v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky.

Pokiaľ ide o názvy krajín, v spojení s názvom krajiny (okrem názvov ostrovných krajín a ostrovov) sa smerovanie vyjadruje pomocou predložkydo – do Nemecka, do Maďarska, do Česka, do Francúzska, do Afganistanu, do Egypta, do Brazílie. Význam prostredia sa vyjadruje pomocou predložky v (vo)– v Nemecku, v Maďarsku, v Česku, vo Francúzsku, v Afganistane, v Egypte, v Brazílii atď. Väzba s predložkou na sa uplatňuje iba pri názvoch krajín Slovensko, Morava Ukrajina: cestujeme na Slovensko, na Moravu, na Ukrajinu a žijeme na Slovensku, na Morave, na Ukrajine. Spájanie týchto názvov v priestorovom význame s predložkou na sa vysvetľuje historickou tradíciou.

O väzbe názvov oblastí sa dočítate v článku J. Horeckého Konkurencia predložiek v a na v Kultúre slova (1998, č. 4, s. 193 – 197). Citovaný časopis je takisto k dispozícii na našej webovej stránke.

 


Otázka z 15. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do/na