Otázka:

Ako sa má slovom zapísať číslovka 1 632? Ako správne čítame matematické zápisy, napr. 2 + 1 = 3? Znamienko = čítame je alebo sú?

Heslá:

zložené číslovky slovom, jeden, rovná sa

Odpoveď:

Zložené číslovky možno písať spolu: 1 632 – tisícšesťstotridsaťdva alebo možno písať osobitne tisícky, stovky a desiatky s jednotkami: tisíc šesťsto tridsaťdva.

Znak = sa v matematických úkonoch v bežnej reči uvádza tvarom 3. osoby jednotného čísla slovesa byť, čiže je, pričom číslovka môže byť v mužskom i ženskom rode, napr. 2 + 1 = 3 (dva a/plus jeden je tri alebo dve a/plus jedna je tri), 5 – 1 = 4 (päť bez jednej/mínus jeden/mínus jedna je štyri), 4 : 1 = 4 (štyri delené jedným je štyri). V odbornom texte sa výsledok uvádza tvarom rovná sa: 2 + 1 = 3 (dva plus jeden rovná sa tri alebo dve plus jedna rovná sa tri), 5 – 1 = 4 (päť mínus jeden rovná sa štyri), 4 : 1 = 4 (štyri delené jedným rovná sa štyri).

 


Otázka z 12. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zložené číslovky slovom