Otázka:

Môže sa predložka "kvôli" nahradiť predložkou "pre"?

Heslá:

kvôli, pre

Odpoveď:

Predložky kvôli pre sú obe viacvýznamové a nemali by sa zamieňať. Význam predložiek kvôli a pre spolu s príkladmi ich používania osvetľuje výklad oboch predložiek v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky. O príčinnom vzťahu predložiek prekvôli písal v rovnomennom článku J. Kačala (porov. Kultúru slova, 2000, č. 3) a v jazykovej poznámke Pre a kvôli S. Duchková (Kultúra slova, 2007, č. 3, s. 184 – 185). Kultúra slova je spolu s ďalšími publikáciami k dispozícii na našej webovej stránke. Na nej je uvedený aj kontakt na jazykovú poradňu.


Otázka z 10. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu kvôli