Otázka:

Je správne spojenie "k starnutiu" alebo "ku starnutiu"?

Heslá:

k/ku, z/zo, s/so

Odpoveď:

Neslabičná predložka k sa vokalizuje, t. j. na uľahčenie výslovnosti priberá samohlásku u a mení sa na slabičnú predložku ku,vtedy, keď sa spája so slovom začínajúcim sa na spoluhlásku k, napr. ku kamarátovi, ku Karolovi, alebo na párovú spoluhlásku podľa znelosti, čiže g, napr. ku garáži, alebo na skupinu spoluhlások, z ktorých jedna (na druhom mieste) je spoluhláska k alebo g, napr. ku skale, ku zgúľanému kameňu. Vokalizovaná predložka ku sa niekedy používa aj pred skupinami iných spoluhlások, napr. k (ku) všetkým, k (ku) vzťahu, k (ku) stene. V spojení k starnutiu predložku podľa uvedených zásad nie je potrebné vokalizovať.

Podobne sa vokalizujú neslabičné predložky z, s, a tovtedy, keď sa spájajú so slovom, ktoré sa začína na rovnakú spoluhlásku, napr. zo záujmu, so sebou, na párovú spoluhlásku podľa znelosti, napr. zo sveta, so ziskom, alebo na párovú spoluhlásku podľa mäkkosti, napr. zo Žiaru, zo šablóny, so šťastím, so žiaľom, ako aj vtedy, ak sa dané slovo začína na skupinu spoluhlások, z ktorých jedna (zvyčajne na druhom mieste) je totožná alebo párová (čo do znelosti alebo čo do mäkkosti) so spoluhláskou neslabičnej predložky, napr. zo vstupného, zo vžitých návykov, so pšenom.

 


Otázka z 19. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu k/ku