Otázka:

Píšeme číslo poznámky pod čiarou pred alebo za interpunkčné znamienko? V poznámkach pod čiarou a v zozname použitej literatúry píšeme titul diela kurzívou alebo bez kurzívy?

Heslá:

poznámka pod čiarou, citácie, názov publikácie

Odpoveď:

 

 

Číslo poznámky odporúčame napísať za interpunkčné znamienko, čiže za bodkou, čiarkou, úvodzovkami.

Spôsob zápisu bibliografických citácií nie je jednotný, existuje naň viacero noriem. V praxi sa uplatňuje napr. citovanie podľa normy Dušana Katuščáka alebo Štefana Kimličku, alebo podľa úzu zaužívaného na jednotlivých vysokých školách. S tým môže súvisieť písanie názvu publikácie popri obyčajnom type písma kurzívou, ale aj odlišné používanie interpunkcie. V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra v bibliografických citáciách píšeme názvy publikácií obyčajným typom písma a medzeru dávame za dvojbodkou oddeľujúcou miesto vydania od názvu vydavateľstva, napr. ONDRUS, P. – HORECKÝ, J. – FURDÍK, J.: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980.


Otázka z 17. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poznámka pod čiarou