Otázka:

Ako sa skloňujú výrazy: chloramfenikol, spórangiofór, spórangiospór, alternáriol, hülle bunky, sklerócium, zaaralenóm, fuzáriový druh, konídiogenéa, konídiogénny, konídiálna bunka, konídiofor?

Heslá:

chloramfenikol, spórangiofór, sklerócium, konídiofor, konídiogénny

Odpoveď:

 Slovo chloramfenikol sa skloňuje so zachovávaním tvarotvorného základu, čiže tak, že sa k nezmenenému základu pripájajú príslušné pádové prípony. To znamená, že v inštrumentáli jednotného čísla má tvar chloramfenikolom. Zachovávanie tvarotvorného základu pri skloňovaní signalizuje i prípona genitívu jednotného čísla -u (nie zakončenie -klu či -kla) uvádzaná pri slove chloramfenikol v Slovníku cudzích slov (2005). Tento slovník zachytáva i termíny spórangiofór a sklerócium (porov. cit. slovník, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na  stránke www.slovnik.juls.savba.sk). Veľký slovník cudzích slov (Šaling – Ivanová-Šalingová – Maníková, 2003) zaznamenáva termíny konídiofor konídiogénny. O pravopise ostatných odborných termínov z Vašej otázky sa nemôžeme vyjadriť, pretože sa v príručkách, ktoré máme k dispozícii, nenachádzajú.


Otázka z 23. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chloramfenikol