Otázka:

Aký pôvod má výraz hrnčiarstvo?

Heslá:

hrnčiarstvo, hrnčiar, hrniec

Odpoveď:

Slovo hrnčiarstvo je utvorené zo slova hrnčiar a to zo slova hrniec. Podľa Etymologického slovníka jazyka českého od Václava Machka (Praha: ACADEMIA 1968) je slovo hrniec všeslovanského pôvodu a pochádza z praslovanského gъrnъ (je príbuzné s lat. furnus „chlebová pec“ a s fornãx „pec taviaca, hrnčiarska ap.“) a to zo základu ghuer-. Ďalej sa tu uvádza, že pôvodne sa týmto slovom označovala pec na tavenie, na pečenie a ďalším vývojom sa prenieslo možno na taký hrniec, v ktorom sa uchovávalo žeravé uhlie alebo žeravý popol, takže obsahová i tvarová podobnosť s taviacou pecou tu bola; i taviace pece mohli byť úplne malé, celkom ako hrnce (také sú doteraz v Afrike).

V Stručnom etymologickom slovníku jazyka českého od Josefa Holuba a Stanislava Lyera (Praha: SPN 1967) je pri slove hrniec uvedený všeslovanský pôvod z praslovanského gъrn- a odkaz na sloveso horieť. Pri slovese horieť sa uvádza všeslovanský pôvod z praslovanského gorěti: gr „hrniec“ z gъrnъcъ, súvisí s latinským furnus, fornax „pec“.

 


Otázka z 25. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hrnčiarstvo