Otázka:

Je absolvent folkloristiky "folkloristik" alebo "folklorista"?

Heslá:

folklorista, folkloristik

Odpoveď:

 

Slovom folklorista sa označuje nielen odborník vo folkloristike, ale hovorovo aj ten, kto sa venuje pestovaniu folklóru, jeho zachovávaniu a umeleckému interpretovaniu (formou záujmovej činnosti). Takto spracúva slovo folklorista Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006). To, že sa rovnakým slovom pomenúva absolvent vednej disciplíny folkloristiky i človek zaoberajúci sa folklórom, nie je ojedinelé. Podobne sa napr. slovom filozof pomenúva odborník vo filozofii, porov. grécky filozof, stoický filozof, kresťanský filozof,ale aj človek, ktorý hlboko a tvorivo premýšľa o dôležitých otázkach, a expresívne i človek, ktorý rád mudruje, alebo kto nezmyselne, zbytočne rozmýšľa. Zo slovotvorného hľadiska treba povedať, že príponou -ista sa netvoria iba názvy osôb odvodené od slov zakončených na

 

-izmus typu humanizmus – humanista, impresionizmus – impresionista, fašizmus – fašista, ale aj názvy osôb odvodené od názvu predmetu, napr. klavír – klavirista, žurnál – žurnalista, traktor – traktorista, ďalej názvy osôb odvodené od názvu umenia alebo športu, napr. beletria – beletrista, karikatúra – karikaturista, volejbal – volejbalista, a názvy osôb označujúcich príslušnosť k nejakému hnutiu alebo smeru, napr. slovakistika – slovakista, komparatistikakomparatista (čiže od slov zakončených na -istika). Naopak, od názvu daltonizmus, čiže od  slova zakončeného na -izmus, sa tvorí príponou -ik  názov osoby daltonik.

 

Pokiaľ ide o slovo folkloristik, na internete sú prakticky iba dva doklady na použitie tohto názvu, a to v súvise s Andrejom Kmeťom.Slovotvorne nemožno proti danému slovu vysloviť námietky. Ak odborníci z oblasti folkloristiky budú mať potrebu odlíšiť profesionálneho folkloristu od neprofesionálneho pomenovaniami foklorista folkloristik, nemožno proti takémuto rozlišovaniu namietať. Dodávame, že na odlíšenie profesionála od neprofesionála v nejakej oblasti sa používajú prívlastky, napr. fotograf – amatérsky fotograf, stavbár – stavbár laik, umelecký rezbár – rezbár náturista a pod.

 


Otázka z 07. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 30. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu folklorista