Otázka:

Na aký dlhý čas sa viaže slovo bezprostredne uvedené v Zákonníku práce? Môže byť tento termín nesplnený?

Heslá:

bezprostredne, blízko, tesne, priamo, nesprostredkovane, prirodzene, spontánne

Odpoveď:

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G (2006) uvádza takýto výklad príslovky bezprostredne: 1. vo veľmi malej priestorovej alebo časovej vzdialenosti; synonymá blízko, tesne, napr. bezprostredne pri dome; bezprostredne po skončení predstavenia, 2. bez sprostredkovania, bez prostredníctva; synonymá priamo, nesprostredkovane, napr. bezprostredne vplývať na niekoho, na niečo; tie dva problémy spolu bezprostredne súvisia; stav bezprostredne ohrozujúci život, 3. prirodzeným, spontánnym spôsobom v správaní; synonymá nenútene, srdečne, napr. Obdivovala svojho muža pre jeho schopnosť nenútene a bezprostredne nadväzovať kontakty s neznámymi ľuďmi.

Výklad príslovky bezprostredne vo veci dodržania alebo nedodržania termínu nie je v kompetencii jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.


Otázka z 20. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bezprostredne