Otázka:

V akej podobe sa v slovenčine používa výraz týkajúci sa motocykla chopper? Ako ho mám následne skloňovať?

Heslá:

chopper, čoper

Odpoveď:

Pomenovanie druhu motocykla chopper sa v praxi používa v dvoch podobách – v pôvodnej podobe chopper (sú doklady aj na choper) i v zdomácnenej podobe podľa výslovnosti čoper, čo je v procese zdomácňovania prevzatého cudzieho slova bežné (porov. manchester menčester, software softvér). Do posledného vydania Veľkého slovníka cudzích slov z r. 2008 sa zaradila zdomácnená podoba čoper.

Rovnako aj pri skloňovaní sa uplatňujú dva spôsoby: s vynechaním vkladnej samohlásky e – choppre/čopre (ako skúter – skútre, bager – bagre, meter – metre) aj s jej ponechaním – choppery – čopery (ako server – servery, toner – tonery, kráter – krátery). Oba spôsoby skloňovania majú oporu v našej skloňovacej sústave, v spomínanom slovníku sa uvádza skloňovanie so zachovaním samohlásky e – čopera, čopery.

 


Otázka z 23. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu chopper