Otázka:

Možno považovať slovné spojenia úroková sadzba a úroková miera za synonymá?

Heslá:

úroková sadzba, úroková miera

Odpoveď:

Ako si môžete overiť v elektronickej verzii slovníkov na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, slová sadzba miera nie sú synonymá, majú odlišný význam. Odlišný význam sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) uvádza aj pri spojeniach úroková sadzba a úroková miera (porov. heslo úrok). Na druhej strane v rozličných textoch na internete sa spojenia úroková sadzbaúroková miera používajú na pomenovanie toho istého pojmu. Odporúčame Vám, aby ste si zistili presnú definíciu týchto termínov v odbornej literatúre z ekonómie.


Otázka z 10. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úroková sadzba