Otázka:

Ako sa spisovne povie: dranšírovať, tranšírovať, dranžírovať alebo tranžírovať (porciovať mäso, ovocie... pred zrakom hosťa)? A na označenie človeka je správne dranšér, tranšér, dranžér alebo tranžér?

Heslá:

tranšírovať

Odpoveď:

Vo význame „krájať, rezať mäso“ sa v jazykovej praxi používajú všetky podoby: dranšírovať, tranšírovať, dranžírovať aj tranžírovať. Z nich možno uprednostniť podobu tranšírovať, ktorú zachytáva starší Slovník slovenského jazyka (4. zv. z r. 1964) a Slovník cudzích slov (v elektronickej podobe na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk), aj podobu tranžírovať, ktorá sa ako variantná uvádza vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) popri podobe tranšírovať. Na pomenovanie odborníka na tranšírovanie/tranžírovanie možno použiť podoby tranšér alebo tranžér.


Otázka z 09. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tranšírovať