Otázka:

Názvy fakúlt sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. Môžeme na zdôraznenie písať s veľkými začiatočnými písmenami aj jednotlivé študijné odbory a študijné programy?

Heslá:

fakulta, študijný odbor, študijný program

Odpoveď:

Pravopis fakúlt, ako ho vymedzujú Pravidlá slovenského pravopisu (2000, dostupné sú aj na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf), ste pochopili správne. To znamená, že názvy fakúlt sa píšu s veľkým začiatočným písmenom vtedy, keď sa pri nich uvádza presné určenie sídla, resp. príslušnosť k inštitúcii, v ostatných prípadoch ostávajú na úrovni všeobecných názvov a píšu sa s malým začiatočným písmenom (porov. VI. kap. Písanie veľkých písmen, podkap. 1.3.3. Názvy ľudských výtvorov, pomenovania časových úsekov, dejinných udalostí, organizácií, inštitúcií..., bod 4 Názvy jedinečných úradov a inštitúcií a ich najvyšších súčastí, poznámka č. 3, s. 67). Zásada formulovaná v Pravidlách slovenského pravopisu, že názvy študijných odborov na stredných a vysokých školách a učebných predmetov sa píšu s malým začiatočným písmenom, sa vzťahuje aj na názvy študijných predmetov a programov na vysokých školách (porov. poznámku č. 4, s. 68).  Zámer zdôrazniť nejaké slovo alebo slovné spojenie neovplyvňuje ich pravopis.

 

 

 

 

 

 


Otázka z 30. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fakulta