Otázka:

Prečo obyvateľka Malaciek je Malačianka, a nie Malačanka, keď obyvateľ Malaciek je Malačan (podobne ako Seničan, Seničanka)?

Heslá:

Malacky, Malačanka, malačiansky

Odpoveď:

Tvorenie ženského obyvateľského mena a od neho odvodeného prídavného mena od názvu Malacky nie je totožné s tvorením ženského obyvateľského mena a prídavného mena od názvu Senica, keďže oba názvy majú iné zakončenie. Od názvu Malacky sa uvedené tvary tvoria tak ako od iných názvov so zakončením -ky, porov. Dedinky – Dedinčan, Dedinčianka, dedinčiansky, Poniky – Poničan, Poničianka, poničiansky, Roztoky – Roztočan, Roztočianka, roztočiansky, Motyčky – Motyčan, Motyčianka, motyčiansky, čiže pravidelne je aj Malacky – Malačan, Malačianka, malačiansky. Pravidlá slovenského pravopisu (2000) okrem prídavného mena malačiansky uvádzajú aj tvar malacký (porov. cit. príručku, ktorá je sprístupnená na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Pripravovaný 3. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka pri názve Malacky zachytí popri ženskom obyvateľskom mene Malačianka aj tvar Malačanka korešpondujúci s prídavným menom malacký. V jazykovej praxi sa používa práve toto prídavné meno, a to ako súčasť oficiálnych názvov, napr. Malacký okres, Malacký hlas (noviny), Malacká jar (hudobné podujatie), Malacký pohár (športové podujatie), ako aj všeobecných pomenovaní, napr. malacké gymnázium, malacký kaštieľ, malacká synagóga, malacká nemocnica, malackí poslanci.


Otázka z 05. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Malacky