Otázka:

Majú všetky slová z angličtiny so zakončením na -ing, napr. míting, tréning, kemping, v slovenčine charakter slovesných podstatných mien?

Heslá:

slová na -ing, kemping, míting, tréning

Odpoveď:

 Anglické slová končiace sa na -ing majú dejový a predmetný význam. Niektoré možno chápať ako slovesné podstatné mená, ktoré sa v slovenčine dajú nahradiť slovesnými podstatnými menami zakončenými na -nie, napr. tréning – trénovanie, niektoré môžu vyjadrovať činnosť, ale aj miesto, kde sa táto činnosť vykonáva, napr. kemping – činnosť (kempovanie) i priestor, miesto na kempovanie, a iné vyjadrujú spredmetnenie deja, napr. slovo míting označuje verejné zhromaždenie.

Používaniu slov na -ing v slovenčine sa venoval J. Horecký v Kultúre slova (1991, č. 10, s. 324 – 32). Tento časopis je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu www. juls.savba.sk/ediela/ks.


Otázka z 04. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slová na -ing