Otázka:

V akej podobe sa používajú v slovenčine názvy ázijských miest, firiem či dominánt? V texte na Wikipédii nejaký autor prepisoval takéto názvy do latinky cez angličtinu, čo mi pripadá absurdné.

Heslá:

Mazda, Toyota, Hyundai, Tokio, Ostankinská televízna veža, Tokijský nebeský strom, tokijská televízna veža

Odpoveď:

Názvy zahraničných firiem a značiek z krajín, v ktorých sa používa iné písmo ako latinské, sa neprepisujú do slovenčiny podľa našich zásad prepisu z iných grafických sústav do latinky ani sa neadaptujú do slovenskej pravopisnej podoby. Používajú sa oficiálne podoby názvov firiem ako Mazda, Toyota, Hyundai, pod ktorými firmy medzinárodne vystupujú.

            Názvy cudzích miest, ktoré majú v slovenčine štandardizovanú podobu, sa používajú v tejto podobe, napr. Tokio.

            Názvy významných stavieb a dominánt v zahraničí sa zvyčajne prekladajú do slovenčiny, napr. Ostankinská televízna veža. Podobne považujeme za vhodné prekladať aj názov veže v Tokiu do podoby Tokijský nebeský strom, resp. používať všeobecné pomenovanie tokijská televízna veža (na rozdiel od prekladu oficiálneho pomenovania televíznej veže v Moskve Ostankinská televízna veža pomenovanie tokijská televízna veža nepovažujeme za vlastné meno).


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mazda