Otázka:

Prečo majú podstatné mená med a citrón v spojení "vôňa medu a citróna" odlišné zakončenie, keď sa obe skloňujú podľa vzoru dub?

Heslá:

vôňa medu a citróna, vzor dub, med, citrón

Odpoveď:

 Pri vzore dub majú v genitíve jednotného čísla niektoré podstatné mená príponu -a a niektoré -u. Príponu -a majú najčastejšie konkrétne podstatné mená, napr. dub – duba, kanál – kanála, prst – prsta, člen – člena, kozub – kozuba, sud – suda, ako aj citrón – citróna, ďalej slová s príponou -ík, -ník, -ák, -iak, napr. pník – pníka, chodník – chodníka, zverák – zveráka, cuciak – cuciaka, a zdrobnené mená, napr. mostík – mostíka, jarček – jarčeka, pliešok – plieška. Príponu -u majú najmä abstraktné podstatné mená utvorené zo slovies, napr. let  (od letieť) – letu, dotyk (od dotýkať sa) – dotyku, súd (od súdiť) – súdu, hrad (od hradiť) – hradu, pozdrav (od pozdraviť) – pozdravu, ďalej abstraktné podstatné mená, ktorých význam sa konkretizoval, ak sa pri nich ešte uvedomuje súvislosť so slovesom, napr. sad – sadu, výraz – výrazu, prístav – prístavu, cudzie abstraktá, napr. charakter – charakteru, cyklus – cyklu, a látkové mená a hromadné mená, napr. med – medu, cukor – cukru, piesok – piesku, ľud – ľudu. Podstatné mená s príponou -ok majú v genitíve väčšinou príponu -a, napr. rožok – rožka, riadok – riadka, obušok – obuška, dnešok – dneška, zajtrajšok – zajtrajška, vlaňajšok – vlaňajška, pondelok – pondelka, štvrtok – štvrtka, tie, ktoré vznikli zo slovies, majú príponu -u: skok – skoku, začiatokzačiatku. Pri niektorých podstatných menách býva dvojtvar, napr. bazén – bazéna/bazénu, autobus – autobusu/autobusa, múr – múru/múra, rok – roka/roku.

            Nemožno určiť všeobecne platné pravidlá,  ktoré by presne definovali, kedy je pri vzore dub v genitíve jednotného čísla prípona -a a kedy prípona -u. Používatelia slovenského jazyka tvoria pádové podoby väčšinou intuitívne podľa svojho jazykového povedomia. V prípade neistoty Vám odporúčame pozrieť sa do lexikografických príručiek sprístupnených aj v elektronickej verzii na www.slovnik.juls.savba.sk. Ako ste uviedli, pri slove citrón sa v príručkách slovenského jazyka s kodifikačnou platnosťou – v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) uvádza prípona genitívu jednotného čísla -a, čomu zodpovedá tvar citróna. Spojenie vôňa medu a citróna zodpovedá spisovnej slovenčine.

                       


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vôňa medu a citróna