Otázka:

Je správne, keď v knihe od Todda Burpa a Lynn Vincentovej Nebo nie je výmysel použila prekladateľka namiesto anglických slov Mum, Mummy výraz mamka?

Heslá:

mamka, matka, mama, mamička, mamina, mamuľa, mamulienka, mamuška, mami

Odpoveď:

Slovo mamka zaznamenáva Synonymický slovník slovenčiny (2004) i Krátky slovník slovenského jazyka (2003) ako hypokoristické pomenovanie slova matka, mama. Slovo mamka je celoslovenský výraz, ktorý je územne diferencovaný podľa stupňa expresívnosti. Kým na strednom Slovensku má slovo mamka príznak citovej nedostatočnosti, na východnom Slovensku má kladné citové zafarbenie a na Požitaví sa slovo mamka používa ako štylisticky neutrálne slovo tak ako slová mama, matka. Zo slovotvorného hľadiska ide o zdrobnené pomenovanie utvorené systémovou príponou -ka, ktorou sa tvoria zdrobnené názvy ženských osôb, napr. žienka, dievčinka, Hanka, Evka, zvierat, napr. húska, myška, svinka, i vecí, napr. rúčka, nôžka, kuchynka, skalka. V slovenčine máme od slova mama viaceré hypokoristické pomenovania. Synonymický slovník slovenčiny okrem slova mamka uvádza aj výrazy mamička, maminka, mamina, mamuľa, mamuľka, mamulienka, mamušenka, mamušinka, mamuška, mamičenka a v oslovení i mami. Na posúdenie vhodnosti zvoleného výrazu by bolo potrebné dôkladne poznať text knihy. Rozhodnutie prekladateľky by mal kompetentne posúdiť editor, resp. redaktor danej knihy, čo sa pravdepodobne aj stalo.


Otázka z 31. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mamka