Otázka:

Aká je správna norma alebo pravidlo pri používaní interpunkčných znamienok, a to dvojbodky, pomlčky, resp. spojovníka pri zápise bibliografických citácií alebo pri vyznačení rozpätia strán?

Heslá:

zápis bibliografických citácií, rozpätie strán, norma, úprava písomností

Odpoveď:

 

Spôsob zápisu bibliografických citácií nie je jednotný, existuje naň viacero noriem. V praxi sa uplatňuje napr. citovanie podľa normy Dušana Katuščáka alebo Štefana Kimličku, alebo podľa úzu zaužívaného na jednotlivých vysokých školách. S tým môžu súvisieť niektoré odlišnosti v používaní interpunkcie. V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v bibliografických citáciách za dvojbodkou oddeľujúcou miesto vydania od názvu vydavateľstva dávame medzeru, napr. ONDRUS, Pavel – HORECKÝ, Ján – FURDÍK, Juraj: Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980. Aj podľa STN 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností dvojbodka sa píše tesne za predchádzajúcim slovom bez medzery. Pokiaľ ide o vyznačenie rozpätia strán, tu je namieste v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu použiť pomlčku, nie spojovník, ktorý má inú funkciu.


Otázka z 26. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zápis bibliografických citácií