Otázka:

Ako sa skloňuje meno Herodes Antipas? Je to vzor hrdina?

Heslá:

darca, dozorca, starosta, turista, futbalista, Herodes Antipas, Hádes, Bakchus, Zeus

Odpoveď:

Podľa vzoru hrdina sa skloňujú iba mužské životné (osobné) podstatné mená zakončené na samohlásku -a, napr. darca, dozorca, starosta, turista, futbalista, a niektoré české priezviská zakončené na -e, -ě, napr. Večeře, Purkyně. V mene Herodes Antipas sa obe časti skloňujú podľa vzoru chlap, a to buď so zachovávaním koncového -es, -as, alebo s jeho vynechávaním.

Pri skloňovaní starogréckych a starolatinských mien z antického obdobia zakončených na -es, -as, -os, -us tieto zakončenia odpadávajú, napr. Sofokles – Sofokla, Pytagoras – Pytagora, Sizyfos – Sizyfa, Ovídius – Ovídia, ale pri niektorých menách z antického obdobia sa uplatňuje väčšia miera zdomácnenia, ktorá sa prejavuje v tom, že ich zakončenie sa pri skloňovaní môže zachovávať, existujú pri nich dvojtvary napr. Hádes – Háda i Hádesa, Bakchus – BakchaBakchusa, Zeus – DiaZeusa (pri tomto mene je zdomácnenie ešte zosilnené zachovávaním jeho slovného základu). Aj meno Herodes sa v jazykovej praxi skloňuje dvojako, a to so zachovaním i vypúšťaním koncového -es (Herodesa Heroda). Koncové -es sa pri skloňovaní mena Herodes zachováva najmä v biblických textoch katolíckej i evanjelickej cirkvi a v ekumenickom preklade Biblie. Meno Antipas možno takisto skloňovať dvojakým spôsobom (Antipasa Antipa). Odporúčame Vám skloňovať obe mená rovnako, teda so zachovávaním -es, -asod Herodesa Antipasa, Herodesovi Anipasovi, s Herodesom Antipasom, alebo s vynechávaním zakončenia – od Heroda Antipa, Herodovi Antipovi, s Herodom Antipom.


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu darca