Otázka:

Prečo sa píše spredu a nie zpredu?

Heslá:

spredu, skade

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu, 2000, píšeme predpony s-/z-/zo- podľa výslovnosti, nie podľa morfematického princípu (tzn. v predložkovom spojení z prednej strany píšeme predložku z, ale príslovka spredu sa píše s predponou s-). Pred neznelou spoluhláskou píšeme predponu s-, napr. spískať, stratiť, stisnúť, scitlivieť, sčítať, skamenieť, schudnúť, sfilmovať, sčasti, skade, spredu. O písaní spoluhlások v predponách si môžete prečítať viac v elektronickej verzii Pravidiel slovenského pravopisu sprístupnenej na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť, kapitolu II. Písanie samohlások a spoluhlások, časť 6 Písanie spoluhlások v predponách).

           


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spredu