Otázka:

Akého rodu je podstatné meno acquis?

Heslá:

acquis, Schengenské acquis

Odpoveď:

 Podstatné meno acquis je už síce spracované v slovenských slovníkoch cudzích slov ako nesklonné podstatné meno prevzaté z francúzštiny, ktoré sa vyslovuje [aki], ale rod sa pri ňom neuvádza. V slovenskej jazykovej praxi sa v súčasnosti používa rozkolísane v mužskom, ženskom i strednom rode, v jednotnom i v množnom čísle. Vzhľadom na ustálenosť spojenia Schengenské acquis v tejto podobe (pomenovanie súboru právnych predpisov tvoriacich základ schengenskej spolupráce) a na skutočnosť, že francúzske podstatné meno acquis je mužského rodu a jeho pôvodný význam je „skúsenosti, znalosti, vedomosti“, odporúčame používať slovo acquis ako plurálový tvar (množné číslo) neživotného podstatného mena mužského rodu, napr. acquis boli zostavené, ako sa acquis vyvíjajú, potreba identifikovať relevantné acquis, proces adaptácie acquis a ich implementácie. Nemožno však vylúčiť ani používanie slova acquis ako plurálového tvaru podstatného mena v ženskom rode. Aj v tomto prípade by uvedené príklady mali rovnakú podobu (tie acquis, bez tých acquis, s tými acquis).


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu acquis