Otázka:

Čo sú vymedzovacie zámená?

Heslá:

vymedzovacie zámená

Odpoveď:

Podľa Morfológie slovenského jazyka (1966), ktorú nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf (pozri kapitolu Vymedzovacie zámená), vymedzovacie zámená označujú totožnosť, odlišnosť, úplnosť, nedostatok (nulovosť) alebo výlučnosť (jedinečnosť). Patria medzi ne kvalitatívne vymedzovacie zámená (1. stotožňovacie, napr. ten istý, tenže, taký istý, tamže, takisto/tak isto; 2. odlišovacie, napr. iný, inakší, inde, inak, inam, inokedy) a kvantitatívne vymedzovacie zámená (1. súhrnné: všetko, všade, vždy, každý; 2. obmedzovacie: sám, samý; 3. popieracie: nikto, nik, nič, nijaký, žiadny, žiaden, nikde, nikdy, nijako atď.). Z vymedzovacích zámen možno väčšinou utvoriť protikladné dvojice, napr. všetko – nič, všade – nikde, tak isto – inak, vždy – nikdy, každý – žiaden, tamže – inde.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vymedzovacie zámená