Otázka:

Je správne používať slovo schizofrénia v slovných spojeniach ako politická schizofrénia, ktorým sa myslí rozpoltenie mysle, hoci schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré sa rozdvojením osobnosti/mysle vôbec neprejavuje?

Heslá:

schizofrénia

Odpoveď:

Duševnú chorobu, pri ktorej dochádza k rozpadu osobnosti, pomenoval slovom schizofrénia psychiater E. Bleuler na začiatku 20. storočia. Názov utvorený z gréckych slov schízō (štiepim, trhám, rozdeľujem) a frḗn (duša, rozum, myseľ) odráža vtedajšie chápanie takto pomenovanej duševnej choroby. Takisto publicistický výraz schizofrénia, ktorý sa používa prenesene vo význame „rozdvojenosť, roztrieštenosť“ (napr. politická schizofrénia, informačná schizofrénia), nepochybne súvisí so starším chápaním schizofrénie, ale tento výraz sa v danom význame lexikálne ustálil a osamostatnil (porov. Krátky slovník slovenského jazyka na stránke http://slovniky.korpus.sk). Jeho význam a používanie v súčasnosti nezávisí od najnovších záverov v oblasti psychiatrie. Napokon, zachoval sa aj samotný názov ochorenia v podobe schizofrénia, ktorá dnes už takisto nevystihuje podstatu ochorenia. Ak by sa malo niečo aktualizovať, bolo by zrejme vhodnejšie uvažovať o zmene názvu ochorenia, ktoré sa pôvodne nazvalo schizofrénia a ktoré je u väčšiny laikov trvalo spojené s predstavou rozdvojenej osobnosti.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu schizofrénia