Otázka:

Ktorý vyraz je správny: štrkovňa alebo štrkopieskovňa; betonárka alebo betonáreň?

Heslá:

štrkovňa, pieskovňa, štrkopiesok, štrkopieskovňa, betonáreň, betonárka

Odpoveď:

V lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk sa uvádzajú podstatné mená štrkovňa (miesto, podnik, v ktorom sa kameň drví na štrk) a pieskovňa (miesto, kde sa ťaží a upravuje piesok). V slovníku sa uvádza aj slovo štrkopiesok (zmes štrku a piesku). Miesto alebo podnik, kde sa ťaží a spracúva štrkopiesok, sa nazýva štrkopieskovňa. Toto slovo je správne utvorené a spisovné.

            Spisovné sú pomenovania betonáreň aj betonárka, ale slovo betonáreň sa ako štylisticky nepríznakové používa v oficiálnom jazykovom prejave, napríklad v odbornej či úradnej komunikácii, v tlači a v médiách, kým slovo betonárka je hovorový výraz, ktorý je štylisticky príznakový pre neoficiálnu komunikáciu v kruhu priateľov a rodiny.

                       


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štrkovňa