Otázka:

Je adjektívum ,,stopercentného" vo vete použité správne? Nemôžem tvrdiť nič stopercentného, no na Ukrajine sa schyľuje k prevratu. Ak niekoho obdivujem, možno povedať, že k niekomu vzhliadam? Ak niekoho urobím smutným, môžem povedať, že som ho rozosmutnil? Ak hovorím o americkom meste Syracuse, môžem ho v textoch poslovenčiť na Syrakúzy - Cestujem do Syrakúz?

Heslá:

nič stopercentné, vzhliadať, rozosmutniť, Syrakúzy, Syracuse

Odpoveď:

Vo vete Nemôžem tvrdiť nič stopercentné má byť prídavné meno v tvare akuzatívu.

Sloveso vzhliadať zachytáva iba starší Slovník slovenského jazyka (5. zv., 1965) ako zriedkavé slovo a nedokonavý tvar slovesa vzhliadnuť vo význame „pozrieť hore, zdvihnúť oči“, ktoré hodnotí ako knižné (porov. cit. slovník, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk). Vo význame „pozerať na niekoho s obdivom, úctou, vážiť si, ceniť si, obdivovať, oceňovať, mať v úcte, mať vo vážnosti, pociťovať úctu“ odporúčame použiť niektoré z uvedených slovies.

Sloveso rozosmutniť vo význame „spôsobiť, aby bol niekto smutný, dostať niekoho do smutnej nálady“ je utvorené v súlade so slovotvornými zásadami slovenčiny a v jazykovej praxi je naň dostatok dokladov.

 Názvom Syrakúzy sa v slovenčine ustálene označuje mesto v Taliansku. Mesto v USA sa v slovenčine používa v originálnej podobe Syracuse. Skloňuje sa podľa vzoru dub – cestujem do Syracusu.


Otázka z 22. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nič stopercentné