Otázka:

Ako je správne: Prevzala som si menovanie za členku komisie alebo prevzala som menovací dekrét za členku komisie?

Heslá:

menovať, vymenovať, vymenúvať, vymenúvací dekrét

Odpoveď:

 Význam „ustanoviť, poveriť funkciou“ sa v slovenčine vyjadruje slovesom vymenovať. Slovesom menovať sa vyjadruje predovšetkým význam „povedať meno, nazvať menom“, napr. menoval žiakov a oni pristupovali ku katedre. V súvislosti s významom „ustanoviť, poveriť funkciou“ sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) odporúča uprednostňovať sloveso vymenovať, napr. vymenovať niekoho do komisie alebo vymenovať niekoho za člena (členku) komisie. Od slovesa vymenovať sa tvorí podstatné meno vymenovanie, napr. vymenovanie do komisie alebo vymenovanie za člena (členku) komisie.

Dekrét, ktorým sa niekto vymenúva do funkcie, Vám odporúčame v oficiálnom jazykovom prejave nazývať vymenúvací dekrét alebo dekrét o vymenovaní. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, bude mať podobu prevzala som si vymenúvací dekrét za členku komisie alebo prevzala som si dekrét o vymenovaní za členku komisie


Otázka z 21. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu menovať