Otázka:

Ako je správne: mám otázku na vás/pre vás?

Heslá:

mám otázku

Odpoveď:

 

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený v elektronickej  verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, sa pri hesle otázka uvádzajú spojenia ako dať, položiť otázku, obrátiť sa (na niekoho) s otázkou, mať k niekomu otázku, položiť otázku. Ak niekoho upozorňujeme, že sa chceme niečo spýtať, používame zvraty ako mám k vám otázku, mám otázku, chcem (chcel by som) vám položiť otázku, chcem (chcel by som) sa vás spýtať (opýtať). Moderátor môže uviesť napr. otázku od poslucháča slovami mám pre vás otázku od nášho poslucháča, od pani Krátkej a pod. Spojenia mam na teba otázku (resp. mám otázku na teba) či mám na vás otázku, s ktorým sa v poslednom čase stretávame pomerne často aj v médiách, považujeme za skríženie väzieb spojení obrátiť sa na niekoho s otázkou mať k niekomu otázku.


Otázka z 21. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mám otázku