Otázka:

Aký je správny tvar prídavného mena od slova seniorát (správny obvod v ev. cirkvi)? Historicky je zaužívaný tvar seniorálny, ale správnejší sa mi zdá tvar seniorátny.

Heslá:

seniorát, seniorátny, seniorálny

Odpoveď:

V súvislosti s názvom správneho obvodu evanjelickej cirkvi seniorát sa v slovenčine používajú obe podoby vzťahového prídavného mena seniorátny seniorálny, o čom ste sa mohli presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.slovnik.juls.savba.sk. V porovnaní so starším Slovníkom slovenského jazyka (1959 – 1968), kde sa podoba seniorátny uvádzala popri vtedy prevládajúcej podobe seniorálny ako zriedkavá, v súčasnej jazykovej praxi sa častejšie používa podoba seniorátny, čo sa odrazilo aj v spracovaní v novších slovníkoch, kde sa táto podoba uvádza na prvom mieste.


Otázka z 18. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu seniorát