Otázka:

Je správne "... zatiaľ len toľko a až budete..." či "... zatiaľ len toľko, a až budete...?

Heslá:

a až

Odpoveď:

 

 

Na posúdenie písania interpunkcie väčšinou nestačí uviesť iba časť súvetia. Predpokladáme, že podraďovacou spojkou , pred ktorou stojí priraďovacia spojka a, sa pripája vedľajšia veta. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, pozri kapitolu 2.4. Čiarka, podkapitolu 2.4.1. Vyčleňovacia funkcia čiarky, bod 10 c) v prípadoch, keď je vedľajšia veta vložená za priraďovacou spojkou a, i, ale, alebo, čiarka sa píše pred priraďovacou spojkou (v našom prípade sa posunie spred podraďovacej spojky pred priraďovaciu spojku a). Na porovnanie uvádzame súvetia Dohodneme sa, až budete pripravení Zatiaľ len toľko, a až budete pripravení, dajte nám vedieť.


Otázka z 17. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu a až