Otázka:

Je slovné spojenie kúp chleba jazykovo v poriadku?

Heslá:

partitívny genitív, čiastkový genitív, chleba

Odpoveď:

Tvar nominatívu jednotného čísla v slovnom spojení chlieb náš každodenný je korektný. V slovenčine však máme aj tzv. partitívny, čiže čiastkový genitív, ktorý vyjadruje podiel, časť z celku, z množstva bez nadradeného kvantitatívneho významu, napr. zajesť si klobásky, napiť sa vody, doniesol dreva, narezala koláča. Tvar genitívu nie je namieste v slovnom spojení kúp chleba, lebo tu ide o chlieb ako celok, nie jeho časť, ale je možný v spojeniach zajesť si chleba, odrež chleba a pod. Partitívny genitív stojí pri slovesách vo funkciách, ktoré má vo vete nominatív a akuzatív, ale v protiklade k nim vyjadruje príznak čiastkovosti, porov. zajesť si klobásku – zajesť si klobásky, piť vodu – napiť sa vody, doniesol drevo – doniesol dreva, narezala koláč – narezala koláča, zajesť si chlieb – zajesť si chleba, odrež chlieb – odrež chleba. Partitívny genitív je synonymný s genitívom množstva: doniesol drevo – doniesol trocha (veľa, málo) dreva, nakúpila chlieb – nakúpila chleba (t. j. veľké množstvo).


Otázka z 15. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu partitívny genitív