Otázka:

Kedy sa píše žeby spolu a kedy osobitne? Píše sa slovo stanovy alebo výraz všeobecné obchodné podmienky s veľkým alebo s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

žeby, že by, stanovy

Odpoveď:

Slovo žeby sa píše ako jedno slovo vo funkcii spojky vo význame aby, napr. Žumpu prikryli, žeby do nej nespadli deti, a vo funkcii častice s rovnakým významom, napr. Žeby si nespadol (porov. výklad slova žeby v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Spojenie predložky že s časticou by sa používa v podraďovacom súvetí, napr. Ukazuje sa, že by mohol prísť. – Bol taký smelý, že by sa odhodlal na všetko.

Názvy stanovy, všeobecné podmienky možno písať s veľkým začiatočným písmenom, keď sú bližšie určené, napr. Všeobecné podmienky Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.   


Otázka z 14. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu žeby