Otázka:

Aké sú pravidlá používania spojky i? Hlavne pri preklade z češtiny. V ktorých prípadoch sa i preloží ako aj a kedy ako i?

Heslá:

spojka i, spojka aj

Odpoveď:

 

Nemožno formulovať nijaké teoretické odporúčanie, kedy sa má spojka v českých textoch prekladať ako a kedy ako aj. V slovenčine sú priraďovacie spojky aj synonymá a vo väčšine kontextov sú zameniteľné. Odporúčame Vám preštudovať si významy a príklady používania spojok aj v slovenských lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 14. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spojka i