Otázka:

Ako sa správne rozdeľuje na slabiky slovo ilustrácia?

Heslá:

ilustrácia, slabiky, rozdeľovanie slov

Odpoveď:

Slovo cudzieho pôvodu ilustrácia má 5 slabík: i-lus-trá-ci-a (písmenami ia sa v tomto slove  nezapisuje slovenská dvojhláska ia, ale spojenie samohlások a, z ktorých každá patrí do inej slabiky).

Ak sa však zaujímate o slabičné rozdeľovanie slova kvôli jeho rozdeleniu na konci riadka, pripomíname, že jednopísmenová slabika i- sa neponecháva na konci riadka a takisto nie je vhodné ponechať na začiatku riadka poslednú jednopísmenovú slabiku -a. To znamená, že slovo ilustrácia možno na konci riadka rozdeliť iba dvoma spôsobmi: ilus-trácia alebo ilustrá-cia.


Otázka z 13. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ilustrácia