Otázka:

Sú slová epilácia a depilácia synonymá?

Heslá:

epilácia, depilácia

Odpoveď:

 

 

Spracovania slov epilácia depilácia v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sprístupnenom aj na stránke http://slovniky.korpus.sk môže budiť dojem, že ide o pomenovania toho istého pojmu. Slová epilácia aj depilácia sú totiž synonymá vo význame „odstránenie, odstraňovanie chĺpkov“. V lekárskej kozmetike sa však odlišuje význam týchto dvoch slov. Slovom epilácia sa pomenúva trvalé (alebo aspoň trvalejšie) odstránenie, resp. odstraňovanie chĺpkov a slovom depilácia sa pomenúva väčšinou odstránenie/odstraňovanie chĺpkov s dočasným efektom. Takto sú slová epilácia  a depilácia spracované aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písmená a – g, 2006).


Otázka z 12. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu epilácia