Otázka:

Ako sa správne vyslovujú mená Oliver, Félix, Alica, Dalibor, Filip, Linda? Je tam tvrdá spoluhláska l?

Heslá:

spoluhláska l

Odpoveď:

V slovách a menách cudzieho pôvodu je tvrdá spoluhláska l, napr. literatúra, polícia, politika, Lívia, tak aj v menách Oliver, Félix, Alica, Dalibor, Filip, Linda.

Podrobne sa o mäkkých spoluhláskach ď, ť, ň, ľ a tvrdých spoluhláskach d, t, n, l a ich pravopise dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v I. kap. Písmo, abeceda a pravopis, v podkap. 3. Pravopis a jeho princípy na s. 26 a v II. kap. Písanie samohlások a spoluhlások, podkap. 4. Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ na s. 34 – 35. Táto príručka je sprístupnená na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 10. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spoluhláska l