Otázka:

V dostupných slovníkoch slovenského jazyka nenachádzam slovo utratiť alebo utrácať vo význame „zabiť zviera“, napríklad ťažko zraneného psa. Je toto slovo v tomto význame spisovné? Ak nie je, akú spisovnú alternatívu navrhujete? Druhá otázka: Vzťahuje sa slovo odstrel iba na voľne žijúcu zver?

Heslá:

utratiť, zabiť, odstrel

Odpoveď:

Sloveso utratiť má v slovenčine význam „minúť, spotrebovať, premárniť (obyč. peniaze)“ a „stratiť“ (v tomto význame sa sloveso utratiť hodnotí ako zastarávajúce) – porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk. Vo význame „zbaviť života zviera“ sa v slovenčine používajú slovesá zabiť, usmrtiť, napr. zabiť staré zviera, usmrtiť chorého psa, resp. dať zabiť staré zviera, dať usmrtiť chorého psa.

 Slovo odstrel sa vzťahuje na zver i na neživú prírodu (porov. príklady jelene určené na odstrel, odstrel kameňa, uhlia v Krátkom slovníku slovenského jazyka). Domáce a hospodárske zvieratá sa zabíjajú, prípadne usmrcujú.


Otázka z 10. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu utratiť