Otázka:

Je náležité použitie slova "čítajúci" vo vete Baťa bol veľká firma čítajúca sedemsto zamestnancov?

Heslá:

čítajúci

Odpoveď:

Slovo čítajúci je tvar príčastia od slovesa čítať, ktorého základný význam je „vnímať zrakom text“ (celý výklad slovesa čítať pozri v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Výraz čítajúca vo vete Baťa bol veľká firma čítajúca sedemsto zamestnancov je mechanický preklad českého slova čítající, čo je príčastie od slovesa čítat, ktoré má v češtine okrem iných významov aj význam „obsahovať, mať“, napr. posádka čítala několik set mužů (slov. posádka mala niekoľko sto mužov), knihovna čítající 2000 svazků (knižnica obsahujúca, majúca 2000 zväzkov). Veta, ktorú uvádzate, by mala po slovensky znieť Baťa bol veľká firma majúca sedemsto zamestnancov alebo Baťa bol veľká firma s počtom sedemsto zamestnancov, či Baťa bol veľká firma so sedemsto zamestnancami. Štylisticky vhodnejšie by však bolo upraviť začiatok vety do podoby Podnik Baťa bol veľká firma... alebo Baťov podnik bol veľká firma..., alebo Firma Baťa bola veľká firma...


Otázka z 09. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čítajúci