Otázka:

Ako sa správne píše: Načo čakáš? alebo Na čo čakáš?

Heslá:

načo, na čo

Odpoveď:

V danom prípade by sme rozlišovali medzi otázkou zameranou na príčinu, dôvod, cieľ a otázkou zameranou na predmet. V prvom prípade sa uplatňuje opytovacie zámeno načo, ktoré je tu synonymné so zámenom prečo: Načo čakáš? t. j. čo je príčinou, dôvodom tvojho čakania. V druhom prípade otázka smeruje k predmetu čakania, čo vyjadríme spojením predložky na s tvarom akuzatívu opytovacieho zámena čo: Na čo čakáš? Odpoveďou môže byť Čakám na výsledok konkurzu.


Otázka z 08. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu načo