Otázka:

Od podstatného mena Lučenec máme prídavné mená lučenský aj lučenecký. Môže byť potom aj dvojtvar zvolenský/zvolenecký?

Heslá:

Babinec, babinecký, babinský, Drienovec, drienovecký, drienovský, Jablonec, jablonecký, jablonský, Jelšovec, jelšovecký, jelšovský, Lučenec, lučenecký, lučenský, Zvolen, zvolenský

Odpoveď:

 

 

Pri niektorých miestnych názvoch utvorených príponou -ec sú v súčasnosti kodifikované dve podoby vzťahových adjektív. Obe podoby adjektív sú utvorené priamo od názvu, ale s tým rozdielom, že v prvej podobe sa zachováva prípona -ec a vzťahové adjektívum sa tvorí príponou -ký a v druhej podobe sa prípona  -ec z miestneho názvu vynecháva a vzťahové adjektívum sa tvorí príponou -ský/-sky, napr. Babinec – babinecký i babinský, Drienovec – drienovecký i drienovský, Jablonec –  jablonecký i jablonský, Jelšovec – jelšovecký i jelšovský, Lučenec – lučenecký lučenský. Spracovanie vzťahových prídavných mien ako dvojtvarov vychádza z toho, že obe podoby sú správne utvorené (postupmi, ktoré sa používajú pri tvorení slov v slovenčine) a obe sa používajú v jazykovej praxi.

Názov mesta Zvolen sa nezaraďuje medzi miestne názvy zakončené na -ec a nemožno pri ňom uplatniť postupy tvorenia vzťahového prídavného mena, aké sa použili pri názve Lučenec. Od názvu mesta Zvolen sa tvorí vzťahové prídavné meno príponou -ský, t. j. zvolenský.


Otázka z 07. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Babinec