Otázka:

Ako sa odvodzujú názvy jazykov od názvov krajín a prečo je napr. poľština, ruština, ale slovenčina, maďarčina?

Heslá:

názvy jazykov, jazyky, poľština, čínština, bulharčina, rómčina, nórčina, čeština, francúzština, gréčtina, švédčina

Odpoveď:

 Názvy jazykov sa tvoria od príslušných prídavných mien (teda nie priamo od názvu krajiny alebo národa) príponou -čina, -ština alebo -čtina.

Príponou -čina sa odvodzujú názvy jazykov od prídavných mien, ktoré majú pred príponou -ský (-sky) spoluhlásky okrem s, z, š, ž. Tak sa od prídavného mena slovenský, ktorého slovotvorný základ sa končí na n (pred príponou -ský je spoluhláska n) tvorí príponou -čina názov slovenčina, od prídavného mena švédsky → švédčina, od prídavného mena nórsky → nórčina, rómsky → rómčina, bulharský → bulharčina.

Príponou -ština sa tvoria názvy jazykov od prídavných mien, ktorých tvarotvorný základ sa končí na samohlásky alebo na spoluhlásky s, z, š, ž, ako český → čeština, ruský → ruština, francúzsky → francúzština. Výnimkou sú slová čínština poľština, ktoré sú utvorené príponou -ština, hoci prídavné mená čínsky poľský by sa podľa zakončenia zaraďovali do prvej skupiny.

Príponou -čtina sa tvoria názvy jazykov od prídavných mien zakončených na príponu -cký, napr. anglický → angličtina, grécky → gréčtina.


Otázka z 07. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu názvy jazykov