Otázka:

Spojenia schengenský priestor a schengenské acquis sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

schengenský, Schengen, acquis

Odpoveď:

Prídavné meno schengenský odvodené od názvu mesta Schengen, v ktorom sa podpísala 14. 6. 1985 zmluva o zrušení hraničnej kontroly na vnútorných hraniciach (vtedajších) členských štátov EÚ, sa dnes používa v rozličných spojeniach. Z týchto spojení považujeme podľa Pravidiel slovenského pravopisu za vlastné mená názvy významných dokumentov ako Schengenská zmluva (z r. 1985), Schengenský dohovor (z 19. 6. 1990) aj Schengenské acquis (celý súbor právnych predpisov tvoriacich základ schengenskej spolupráce). Tieto názvy sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. Spojením schengenský priestor (zriedkavo aj schengenská zóna, schengenská oblasť schengenské územie) sa označuje priestor, vnútri ktorého platí medzi štátmi dohovor o zrušení hraničnej kontroly. Z jazykového hľadiska nejde o vlastné meno a toto spojenie sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 07. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu schengenský