Otázka:

Aký je správny tvar genitívu množného čísla pri slovách more, prítmie, húsa?

Heslá:

more, prítmie, húsa

Odpoveď:

Slovo more sa skloňuje ako podstatné mená stredného rodu zakončené na -e podľa vzoru srdce a v genitíve množného čísla má tvar morí. Od abstraktného podstatného mena prítmie sa tvary množného čísla netvoria. Podstatné meno stredného rodu húsa má v množnom čísle dvojtvary. V genitíve množného čísla je to tvar húsat húseniec. Možno si to overiť napr. v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v gramatikách, napr. v Morfológii slovenského jazyka (1966).

Všetky citované príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, a to Krátky slovník slovenského jazyka a  Pravidlá slovenského pravopisu na slovniky.korpus.sk a Morfológia slovenského jazyka na www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu more