Otázka:

Je slovo každopádne spisovné?

Heslá:

každopádne, v každom prípade, naisto, určite

Odpoveď:

Názory jazykovedcov na slovo každopádne sa v priebehu uplynulých desaťročí menili, čo je však pochopiteľné, lebo jazyk je živý organizmus a jazykoveda by mala jeho zmeny zachytávať. V Slovníku slovenského jazyka, ktorého 1. zväzok s písmenami A – K vyšiel v roku 1959, sa slovo každopádne hodnotí ako nespisovné, ako správne sa uvádza slovné spojenie v každom prípade. V Krátkom slovníku slovenského jazyka 4  z roku 2003, ktorý je kodifikačnou príručkou, sa slovo každopádne už nevylučuje zo spisovnej roviny jazyka, ale považuje sa za zastarané.

V najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) sa pri slove každopádne ako vhodnejšie ekvivalenty uvádzajú výrazy v každom prípade, naisto, istotne. Takéto lexikografické spracovanie naznačuje, že slovo každopádne patrí do spisovnej slovenčiny, ale je vhodné zvážiť jeho použitie vzhľadom na konkrétnu situáciu alebo kontext. V hovorovom jazyku je bežné aj akceptovateľné, v oficiálnom kontakte alebo v odbornom štýle odporúčame použiť ekvivalenty uvedené ako vhodnejšie.


Otázka z 23. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu každopádne