Otázka:

Používa sa výraz zmeniť sa v niečo?

Heslá:

zmeniť sa, premeniť sa

Odpoveď:

Použitie akuzatívnej väzby s predložkou v spojení zmeniť sa/premeniť sa v niečo sa už v 5. zväzku Slovníka slovenského jazyka (z roku 1965) hodnotilo ako trochu zastarané. V súčasných jazykových prejavoch odporúčame používať predložku na – smútok sa zmení na radosť.


Otázka z 18. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zmeniť sa