Otázka:

Je slovo doporučiť spisovné?

Heslá:

doporučiť, doporučený, odporučiť, odporúčať, doporučený list

Odpoveď:

 

 

Základné kodifikačné príručky sú Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka (obe sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Sloveso doporučiť sa v Pravidlách slovenského pravopisu neuvádza, uvádza sa tu iba prídavné meno doporučený v spojení doporučený list a príslovka doporučene. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa popri spisovných slovách doporučený doporučene uvádzajú aj nespisovné slová doporučiť doporučovať a pri nich spisovné ekvivalenty odporučiť odporúčať vo význame „navrhnúť, poradiť“. Takto sú slová doporučiť, doporučovať, doporučený, doporučene, odporučiť, odporúčať spracované aj v staršom Slovníku slovenského jazyka z rokov 1959 – 1968 aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006. Informácia uvedená v jazykovom okienku na webovej stránke Ministerstva kultúry SR je správna a vychádza z výkladov slov doporučený doporučene v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Sloveso doporučiť sa uvádzalo v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1940 (aj vo vydaní z r. 1949), no už vtedy sa pri ňom upozorňovalo (poznámkou „iné je odporúčať“ uvedenou pri hesle v slovníkovej časti), že nejde o synonymum slovesa odporučiť, ale o sloveso s iným významom, ktorý sa dal odvodiť z naznačeného spojenia doporučený list.


Otázka z 30. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu doporučiť