Otázka:

Ktorý z výrazov je správny: cytoplazmová membrána alebo cytoplazmatická membrána?

Heslá:

cytoplazma, cytoplazmatický, cytoplazmový

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska by bolo možné utvoriť od podstatného mena cytoplazma vzťahové prídavné meno príponou -ový – cytoplazmový. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk sa však uvádza pri hesle cytoplazma iba prídavné meno cytoplazmatický, lebo táto podoba sa používa v biologickom a medicínskom názvosloví. Ide o slovenskú adaptovanú podobu latinského prídavného mena cytoplasmaticus.

V odbornom texte Vám odporúčame pridržiavať sa existujúcej odbornej terminológie a používať spojenie cytoplazmatická membrána.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cytoplazma