Otázka:

Slovo tehuľka mi priam driape uši. Pripomína mi to výraz teľná krava. Kde sa v našej ľubozvučnej slovenčine berú také slová?!

Heslá:

tehuľka

Odpoveď:

Slovo tehuľka sa neuvádza v lexikografických príručkách slovenského jazyka. Hoci sa v poslednom čase používa pomerne často v médiách aj v rozličných popularizačných či reklamných textoch najmä na internete, ide o výraz z okraja našej slovnej zásoby. V češtine sa slová těhule, těhulka hodnotia ako nespisovné výrazy a sú spracované v Slovníku nespisovné češtiny (3. vydanie, 2009). Do slovenčiny sa slovo tehuľka dostalo z češtiny ako jednoslovné familiárne pomenovanie nastávajúcej mamičky. Budúce mamičky sa často samy nazývajú tehuľkami a nezdá sa, že by u nich tento výraz evokoval predstavu teľnej kravy. Z jazykového hľadiska sa toto prevzaté slovo v adaptovanej podobe tehuľka zaraďuje medzi domáce slová so zakončením -uľka ako babuľka, cicuľka, Magduľka, Iduľka, snehuľka, mamuľka, černuľka, papuľka, krasuľka, devuľka, čo sú napospol expresívne výrazy. Otvorená zatiaľ ostáva otázka hodnotenia slova tehuľka z hľadiska funkčných kvalifikátorov, či sa zaradí medzi hovorové slová alebo medzi nespisovné slová (slangové či subštandardné). Keďže ide o pomerne nový výraz, možno očakávať ešte určitý pohyb medzi jednotlivými komunikačnými sférami. Používanie slova tehuľka by sa však malo obmedzovať na neoficiálny jazykový štýl.


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tehuľka